Kjøpsvilkår Forbruker

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående
standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp
av varer over Internett. Forbrukerkjøp over
internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven,
forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven,
angrerettloven og ehandelsloven, og disse
lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter.
Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.
Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som
noen begrensning i de lovbestemte rettighetene,
men oppstiller partenes viktigste
rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av
Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av
disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets
veileder.

 

Innholdsfortegnelse:
1] Avtalen
2] Partene
3] Pris
4] Avtaleinngåelse
5] Betaling
6] Levering
7] Risikoen for varen
8] Angrerett
9] Forsinkelse og manglende levering -
kjøperens rettigheter og frist for å melde
krav
10] Mangel ved varen - kjøperens
rettigheter og reklamasjonsfrist
11] Selgerens rettigheter ved kjøperens
mislighold
12] Garanti
13] Personopplysninger
14] Konfliktløsning
15] Salgspant

 

1] Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene,
opplysninger gitt i bestillingsløsningen og
eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell
motstrid mellom opplysningene, går det
som særskilt er avtalt mellom partene foran,
så fremt det ikke strider mot ufravikelig
lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante
lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer
mellom næringsdrivende og forbrukere.


2] Partene
Selger er Nortel AS, org.nr. 922425442,
Borgundvegen 340, support@nortel.no, tlf.
70309900, og betegnes i det følgende som
selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar
bestillingen, og betegnes i det følgende som
kjøper/kjøperen.


3] Pris
Alle priser er ekskludert merverdiavgift og
eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet
vil fremkomme for bestilling og inkludere alle
utgifter forbundet med kjøpet, som merverdiavgift,
utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.


4] Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når
kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har
forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra
selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken
eller i kjøperens bestilling, og den annen part
innså eller burde ha innsett at det forelå en slik
feil.


5] Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det
tidspunkt den blir sendt fra selgeren til
kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort
eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere
kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet
blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til
kjøperen utstedt ved forsendelse av varen.
Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på
minimum 10 dager fra mottak.
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet
et gebyr på kr 250 for å dekke Nortel sine utlegg.
Frakt tur/retur og oppkravsgebyr kommer i
tillegg og blir beregnet etter Postens satser.
Ved manglende betaling vil kravet, etter
forutgående varsel, bli sendt til inkasso.
Dette gjelder bare kunder over 18 år.


6] Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans
representant, har overtatt tingen. Etter at du
har mottatt produktene bør du, så snart du har
anledning til det, undersøke om leveransen er i
samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene
er blitt skadet under transporten, eller om
produktene ellers har feil og/eller mangler.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av
bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til
kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager
etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres
hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt
mellom partene.
Levering av produktene skjer på den måte, på
det sted og til det tidspunkt som er angitt på
ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for
produktene inntil de overtas av deg, det vil si når
du har fått produktene i din besittelse. Dersom
leveringen av produktene blir forsinket, vil vi
gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om
det, sammen med informasjon om og eventuelt
når levering kan skje, eller om produktet(ene) er
utsolgt.


7] Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han,
eller hans representant, har fått varene levert i
tråd med punkt 6.

8] Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av
angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytids- dag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom
melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje
skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:
Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter
utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert
angreskjema. Tilsvarende gjelder ved
manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten.
Sørger den næringsdrivende for å gi
opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av
angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å
opplyse om at kjøper skal dekke retur-
kostnadene. Selgeren kan ikke fastsette
gebyr for kjøperens bruk av angreretten.
Kjøper kan prøve eller teste varen på en
forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort.

Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9] Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom
partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller
forhold på kjøperens side, kan kjøperen i
henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens
kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

• Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve
oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selge- ren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig
misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen
rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

• Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på
leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre
selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var
avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

• Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i
betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10] Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig
lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke
skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene
holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra
selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

• Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav
dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

• Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette inne- bærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand.
Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

11] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i
forbruker- kjøpsloven kapittel 9 etter
omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.

Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkasso-
gebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

• Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

• Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet
vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpe-
summen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

• Renter ved forsinket betaling/
inkassogebyr Dersom kjøperen ikke betaler
kjøpesummen i hen- hold til avtalen, kan
selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

• Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens
faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.
Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12] Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En
garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13] Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede
personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens person-
opplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få
gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lov-
bestemte tilfelle.

14] Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvis- ter i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mek- ling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på
telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

15] Salgspant
Selger har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og
omkostninger, er betalt i sin helhet.