Salgsvilkår Bedrift

1 Generelt

Salgsbetingelsene (som man godkjenner ved opprettelse av konto) gjelder for salg av varer og tjenester fra Nortel (Nortel AS) orgnr. 922425442 på Nortel til kjøpere som ikke er forbrukere, med mindre noe annet er særskilt skriftlig avtalt i det enkelte tilfellet.

Leverandør er: Nortel (Nortel AS) orgn. 922425442 eller andre selskaper (”Samarbeidspartnere”) som ofte er referert til som ”Partner/Leverandør.

Kjøper er: Den bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt). Nortel leverer kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret. Nortel forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

nettbutikk.nortel.no:
Selve nettbutikken/plattformen som er knyttet til domenet www.nortel.no og Nortel (Nortel AS)

På nettbutikk.nortel.no kan du kjøpe varer og tjenester direkte av Nortel, og/eller av andre Partnere («Samarbeidspartnere»). Fellesbetegnelse for Nortel og for Partnere er ”Leverandør”. For å utføre kjøp på nettbutikk.nortel.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet. 

De relevante salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Nortel leverer kun til fastlands Norge.

Nortel tar betalt for varer med mva.

Alle varer levert av Nortel kan brukes i Norge.

Vi tilbyr betaling med Visa  & MasterCard.

Når betalingen er gjennomført vil du motta ordrebekreftelsen per e-post.

2 Bestillings- og avtaleprosess

Alle oppgaver og data som finnes i Nortels produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel frem til bindende kjøpsavtale er inngått.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss eller av våre Partnere i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Salg på nettbutikk.nortel.no er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved utsjekk fra kassen, se også punkt 3 nedenfor.

Nortel forbeholder seg retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva Nortel kan tilby i stedet. Leverandør av produktet tar ikke ansvar for at produkter eventuelt er utsolgt.

Nortel vil sende en bestillingsbekreftelse når bestillingen er foretatt. 

3 Priser

Alle priser er oppgitt eksl. mva, miljøgebyrer og ex-works Leverandørs lager. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Dersom bedrifter mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til Nortel innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Ved kjøp av varer fra Nortel ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre Partnere, leverandører eller valutaendringer.

4 Betaling/Morarenter

Dersom ikke annet er avtalt skal betaling skje ved kontant betaling med kort. Dersom faktura/utestående ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Det vil si ved fullføring av checkout. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

5 Levering

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Nortel må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg.  Nettbutikk.nortel.no forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Nortel og/eller fra leverandørs side, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 10% av normal utsalgspris, kan Nortel ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Nortel og/eller leverandør gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). Nortel og/eller leverandør har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

Bruksanvisning vil følge med eller være tilgjengelig på produsentens hjemmeside.

Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for det leverte over på Kjøper når varen blir overlevert til fraktfører. Dette anses som levering.

6 Reklamasjon og garanti

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Leverandør melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Ved forsinkelse må krav rettes til Nortel innen rimelig tid.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Leverandøren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Nortel skriftlig, primært ved å ta kontakt med Nortel på ”min side” gjennom den ordren du ønsker å returnere (eller knytte andre reklamasjonskrav til).  

For produkter hvor Nortel vil du få bekreftelse (RMA nummer) på mottak av reklamasjonshenvendelsen, som vil komme på mail til den mailadressen du har registrert inne på kontosiden "Min side". I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår/håndtering fra kjøpers side ifm. retursending av varen. (f.eks. antistatisk beskyttelse eller retur direkte til produsent).

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Leverandøren, betaler Leverandøren ikke disse utgiftene.

Ved sending til servicepartner, av varer kjøpt fra Nortel, skal du selv kontakte servicepartneren for å avtale retur. Se under Servicerutiner, på «Produkthjelp og Retur» på nettbutikken vår.

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes bedrifter eller forhold på hans side, har Leverandør ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Leverandør foretar retting eller omlevering, kan ikke Kjøper gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Kjøper forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kjøper skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik.

 

7 Erstatningsansvar

Leverandør fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Leverandør forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

 

8 Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Leverandør erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.

9 Betaling med kort

Vi forplikter oss i utgangspunktet ikke til å oppbevare kortnummer utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

For å gjøre det enklere å handle hos oss neste gang kan du, ved betaling i kassa, selv velge å lagre kortinformasjonen din sikkert hos oss. Det er viktig at du logger deg ut av kundekontoen din når du har avsluttet handelen. Du er selv ansvarlig for ikke å dele brukernavn og passord med andre. For å utføre betalingen videreformidler vi dine opplysninger til vår betalingsleverandør Swedbank AB. De oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte.

10 Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi tilbyr nyhetsbrev på sms og e-post med ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta disse, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med kampanje, registrering eller på "Min side". Det er også enkelt å melde seg av nyhetsbrevet fra kontosiden på nettbutikken eller ved å klikke på en link nederst i nyhetsbrevet.

Dersom din handel blir avbrutt, kan vi sende deg e-poster med en påminnelse om de produktene du la i din handlevogn. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig.
Pris og tilgjengelighet på produktene i e-posten er basert på det tidspunktet du la dem i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.
Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

11 Retningslinjer for personvern

Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger i en link nederst på våre sider.


13 Salgspant

Nortel har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert bedrifter til demonstrasjonsformål, utlån o.l. skal merkes med Leverandørs eiendomsrett og holdes adskilt fra mottakers øvrige eiendeler.

14 Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Nortel, er ansvarlig for betaling av de ytelser Nortel eller Nortel sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Leverandør sin side.

15 Ekstraordinære forhold

Leverandør er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Leverandør er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Leverandørs side.

16 Eksport

Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

17 Endring i vilkårene
Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

18 Force majeure
Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Leverandøre fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

19 Tvister og lovvalg
Tvister i anledning Nortels betingelser, samt tvister som ellers angår handel med Nortel, følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Sunnmøre tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Tvister skal først forsøkes løst ved forhandlinger.

 

Tilleggsvilkår for Nortel Flipp (bruktmobiler)

Salg av brukte produkter

Alle Nortel Flipp mobiler leveres av Nortels samarbeidspartner, Moorup Europe AS. Alle forhold vedrørende vilkårene her beskrevet er under Moorups ansvar og alle henvendelser relatert til kjøp av Nortel Flipp mobiler skal gå til Moorup.

Alle mobiler har gjennomgått  Moorups Kvalitetssikringsprosess:

  1. Kosmetisk vurdering
  2. Gjennomgang i Moorups Diagnostiseringsverktøy hvor alle komponenter i mobilen testes, inkludert men ikke begrenset til batteriet tilstand, kameraet, høyttalere, mikrofon og skjerm.
  3. Alt innhold slettes og operativsystemet re-installeres med nyeste versjon
  4. Sjekker at alle fysiske knapper og sensorer fungerer som de skal
  5. Mobilen pakkes i ny eske sammen med ladekabel, simpinne og garanti kortet.

 

Leveringer

Levering skjer til oppgitt adresse i Norge. Normal fremsendingstid er 1-3 virkedager fra ordre mottatt

Garantivilkår

På brukte Nortel Filpp mobiler gjelder garantitid 12 måneder dersom ikke annet er spesifisert. Garantien følger produsentens generelle garantivilkår.

Garantiens omfang og begrensninger er angitt på produsentens garanti vilkår som finnes på produsentenes respektive hjemmesider. Garantifeil er i utgangspunktet begrenset til såkalte opprinnelige feil, dvs skyldes feil fra produsentens side. .  

Henvendelser vedr garanti, håndteres av Moorup Europe AS eller en av deres samarbeidspartnere. Moorup vil vurdere om produktet repareres eller erstattes med et tilsvarende eller bedre produkt. Det reparerte produktet eller et tilsvarende produkt returneres til kunden i gjennomsnitt 3-5 virkedager etter ødelagt produkt er mottatt. Merk at dette kan påvirkes av helligdager. I visse tilfeller hvor tilgang på reservedeler eller bytte mobiler er begrenset, kan vi eventuelt tilby en prisreduksjon eller heving av kjøp.

Følgende dekkes ikke:

Garantien gjelder ikke hvis selgeren sannsynliggjør at feilen skyldes en ulykkeshendelse, feil håndtering av tingen eller annet forhold på forbrukerens side, ref Forbrukerlovens § 18.

Normal bruksslitasje inkludert reduksjon i batterikapasitet.

Selvforskyldte skader som sprekker i glass/skjerm, Produktet har bøyd seg, skader på knapper, kamera eller andre skader som kan oppstå dersom Produktet mistes på bakken/gulv 

Feil som oppstår om mobilen tilkobles en ujordet stikkontakt 

Kjøper har glemt sitt Apple ID eller passord.    

mobilen blir skadet   forårsaket av at den er i kontakt med væske gjennom søl, fuktige forhold og naturlige værforhold 

Dersom du ikke kan levere kvitteringen eller tilfredsstillende bevis på kjøp av Produktet du fremmer garantikravet på;

Ethvert garantikrav der serienummeret eller IMEI-nummeret for Produktet du fremmer krav om, er fjernet eller manipulert på noen måte;

Skader forårsaket av enhver form for bærbart eksternt lagringsmedium inkludert, men ikke begrenset til, minnekort, USB-minnepinner eller annet digitalt opptaksutstyr samt tilbehør;

All programvare eller annen data installert på Produktet, for eksempel mobilnumre, ringetoner, musikk, bilder, applikasjoner eller videoer, skader forårsaket av virus skader forårsaket av installasjon av programvare eller applikasjoner

Feil på programvaren eller andre problemer relatert til eller forårsaket på grunn av uautoriserte programvareoppdateringer;

Skader forårsaket av jailbreak eller installering annen programvare som kan påvirke maskinvaren til Produktet

Alt tilbehør som kan være inkludert eller følger med Produktet, inkludert men ikke begrenset til batterier, øreplugger, ladere, ladekabler, etuier eller deksler

Uautorisert reparasjon eller modifisering utført av tredjeparts tjenesteleverandør.

Garantien dekker kun frakt til og fra Kjøper med transportører på forhånd godkjent av Tise Mobil, og gjelder kun til og fra det landet Kjøper kjøpte mobilen fra.

Kundeservice

Dersom spørsmål vedr produkter, leveranser, fakturering, garanti og returordninger kan Moorup kontaktes på  mobil  90 44 69 99 hverdager mellom 0900 - 1700

Mail: support@moorup.no

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Nortel AS sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Nortel.